ยินดีต้อนรับสู่บบิษัทไทยอะคิบะ
คุณนิตยา คิดเห็น
โทร (+66)44-334-561 #201
      (+66)85-633-9060
We    are    Thaiakiba                             Welfare                                                                       Contact to Human Resource
1.  ค่าครองชีพ                        16. ค่าประสบการณ์  
2.  ค่าเช่าบ้าน                         17. ตรวจสุขภาพประจำปี
3.  ค่าพาหนะ                          18.กีฬาสี
4.  ค่าช่วยเหลือบุตร                 19.ซื้อวันลาพักร้อน                
5. ค่าเข้ากะ                            20. อาหารราคาสวัสดิการ
6. เบี้ยขยัน                             21. ประกันชีวิต
7. เบี้ยขยันพิเศษ                                          
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. กองทุนฌาปนกิจ
10. เจ้าภาพงานศพ
11. โบนัสปลายปี
12. เครื่องแบบพนักงาน
13. พักร้อนประจำปี
14. สหกรณ์ออมทรัพย์
15. เบี้ยเลี้ยงพนักงานที่ออก
     ไปนอกบริษัท ♪◙