ยินดีต้อนรับสู่บบิษัทไทยอะคิบะ

     บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท อะคิบะ ดายแคสติ้ง จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายฐานการผลิตในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทอะคิบะ ดายแคสติ้ง จำกัด นั้นสั่งสม ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศ ด้านการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น มามากกว่า 50 ปี และได้ถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นมาสู่ บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด โดยมีการนำบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในด้านการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม จากประเทศญี่ปุ่นมามากกว่า 30 ปี เข้ามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  

ทุนในการจดทะเบียนบริษัท : 320 ล้านบาท
วันที่ก่อตั้งบริษัท : วันที่ 4 เมษายน 2554
จำนวนพนักงาน : 220 คน (ณ วันที่ 6 กันยายน 2561)

We    are    Thaiakiba                                    Information